office@akzach.cz
+420 608 962 168

Obchodní právo

Obchodní právo

Obchodní právo (komercialistika) je soubor právních norem především soukromého práva upravující postavení obchodníků (podnikatelů) a vztahy, do nichž obchodníci (podnikatelé) vstupují (včetně vztahů, na jejichž druhé straně stojí neobchodníci). Konkrétně se jedná zejména o úpravu obchodních společností, obchodního rejstříku, obchodních knih (účetnictví), obchodů, smluv mající obchodní povahu (například pojištění, bankovní smlouvy, komisionářské smlouvy, obchodní zastoupení, přepravní smlouvy, obchody s cennými papíry), směnek a dalších cenných papírů, nekalé soutěže, kapitálového trhu, průmyslového vlastnictví.

 Celkově platí, že obchodněprávní zákonodárství Rakouska a první republiky bylo moderní, na vysoké legislativní úrovni a dodnes je cenným zdrojem inspirace. V letech 1992 až 2013 byl hlavním pramenem československého a následně i českého obchodního práva obchodní zákoník, který byl nahrazen zejména zákonem o obchodních korporacích a v oblasti závazkového práva novým občanským zákoníkem. Mimo hlavního pramene se v tehdejším období subsidiárně používal občanský zákoník, případně obchodní zvyklosti a nebylo-li jich, pak zásady, na kterých obchodní zákoník spočíval.

sepisování smluv

sepisování právních rozborů

poskytování konzultací v oblasti obchodního práva

.

Dále ..
  • zakládání obchodních společností.
  • zápisy do obchodního rejstříku včetně jejich změn.
  • účast na valných hromadách.
  • zakládání organizačních složek zahraničních právnických osob.
  • problematika nadací a obecně prospěšných společností, problematika cenných papírů, směnek,.
  • směnečné soudní řízení, bankovní a finanční právo, atd…